فاصله کوتاه

1 عدد 48 × 85 میلیمتر
یک مجموعۀ چاپی (شیت) از مجموع 80 کارت ویزیت به ابعاد 85×48 میلیمتر تشکیل شده است. در صورتی که ابعاد طراحی مورد نظر شما با این مقدار تفاوت دارد، باید محاسبه کنید که کار شما جایگزین چند واحد میشود.